GOOGLE
 
วิสัยทัศน์
 
“ โรงพยาบาลชุมชนที่มีความเป็นเลิศด้านการบริการ ภายในปี 2566 ”
   
พันธกิจ
 
1. จัดบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิให้ได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุข
3. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภายในเครือข่ายบริการสุขภาพ
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
   
 
ค่านิยม
 
- Learning organization : องค์กรแห่งการเรียนรู้
- Focus on Health : มุ่งสูขสุขภาวะ
- Patient - Customer Focus : ใส่ใจผู้รับบริการ
- Team work : ทำงานเป็นทีม
- Continuous Process Improvement : พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
   
 
วัฒนธรรมองค์กร
 
- ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทักทาย "สวัสดี"
- ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ ตั้งใจทำงาน
- ให้บริการดี มีน้ำใจ พูดจาไพเราะ
- Team work : ทำงานเป็นทีม
- รัก สามัคคี เสียสละ