GOOGLE
 
แผนยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์
 
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการ
2. บริหารความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาพ
3. เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
4. บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
   
 
เป้าประสงค์
 
1. ผู้ให้และผู้รับบริการพึงพอใจ
2. เครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง
3. ประชาชนมีสุขภาวะ
4. ระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐาน
5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและประชาชน
6.บริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบริหารทรัพยากรบุคคล
8.พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้
10. พัฒนาระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศ
   
 
เป้าประสงค์
 
1. ผู้ให้และผู้รับบริการพึงพอใจ
2. เครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง
3. ประชาชนมีสุขภาวะ
4. ระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐาน
5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและประชาชน
6.บริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบริหารทรัพยากรบุคคล
8.พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้
10. พัฒนาระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศ
   
 
เข้มมุ่งปี 2560
 
1.พัฒนาคุณภาพในการดูแลผู้ป่วย : ACS STROKE DHF COPD 2.พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ
3.ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานสาธารณสุข
4.เสริมสร้างศักภาพของบุคลากร
5.บริหารบุคลากรและการเงินการคลังโดยหลักธรรมาภิบาล
6.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณสุข
   
 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
 
ตัวชี้วัดที่1ความพึงพอใจของผู้ให้บริการร้อยละ70
ตัวชี้วัดที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ85
ตัวชี้วัดที่3ชมรมมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 4 อัตราป่วยด้วยโรคที่ป้องกัน (DHF) ได้ลดลงร้อยละ 5
ตัวชี้วัดที่ 5 คุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่ในระดับดีร้อยละ 80
ตัวชี้วัดที่ 6 โรงพยาบาลผ่าน HA Re - Ac ปี2561
ตัวชี้วัดที่ 7 รพ.สต. ผ่านมาตรฐานรพสต ติดดาวจำนวน 2 แห่ง
ตัวชี้วัดที่8อปท.เข้าร่วมดำเนินการกองทุนสุขภาพตำบลและสนับสนุนงบประมาณจำนวน6แห่ง
ตัวชี้วัดที่9 (Quick Ratio) มากกว่า1
ตัวชี้วัดที่10 บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์ตามสิทธิที่ควรได้ร้อยละ100
ตัวชี้วัดที่11 ไม่มีบุคลากรลาออกหรือการย้ายจากระบบการบริหารงาน
ตัวชี้วัดที่12บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพตามแผนร้อยละ80
ตัวชี้วัดที่13มีงานวิจัย/นวัตกรรมจากงานประจำจำนวน 2 เรื่อง / ปี
ตัวชี้วัดที่14มาตรฐานคุณภาพของรายงาน 43 แฟ้มร้อยละ 80
ตัวชี้วัดที่15บุคลากรสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 80
   
 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
 
- โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ
- โครงการป้องกันควบคุมการติดเชื้อ
- โครงการวัยใส เหนื่อยใจ วัยรุ่น
- โครงการเชิงรุกฝากครรภ์คุณภาพก่อน 12 สัปดาห์
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคุณภาพระบบบริการดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดเชื้อ HIV
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้และฝึกทักษะเรื่องการฟื้นคืนชีพ
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
- โครงการเด็กไทยสูง สมวัย ห่างไกลโรคอ้วน
- โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. กับการดูแลเด็กปฐมวัย
- โครงการชะลอภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
- โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ และหลอดเลือดสมอง เทศบาลตำบลพรหมโลก
- โครงการอบรมป้องกันอุบัติเหตุจราจรในนักเรียน
- โครงการเด็กไทย สูงสมวัย ห่างไกลโรคอ้วน ชวนกันกระโดดเชือก แบบบูรณาการ 2561
- โครงการหมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรค หมู่ที่ 5 บ้านปลายอวน ในเขตเทศบาลตำบลพรหมคีรี
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม. กับการดูแลเด็กปฐมวัย 0-5 ปี
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
- โครงการตรวจคัดกรองและให้ความรู้มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
- โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ในนักเรียน
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแข่งขัน MBI Championship ของประชาชน
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานด้วย 5 ส
- โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน