3. มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำตามข้อ 2. (องค์ประกอบตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4)
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 16 ก.พ. 2565