17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 29 ธ.ค. 2564