6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 05 มี.ค. 2565