3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 27 ก.พ. 2565