1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 27 ก.พ. 2565