1. มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม คำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามที่หน่วยงานกำหนด
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 26 ก.พ. 2565