4. มีรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 26 ก.พ. 2565