3. มีรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ 2) รอบ 6 เดือน (1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565)
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 22 ก.พ. 2565