GOOGLE
 
คณะผู้บริหาร
 
นพ.เฉลียว ผจญภัย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมคีรี
นางสาวศรีคร ศรีษา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางเฉลิมศรี ศรีชาเยศ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายเกียรติสรณ์ เกียรติศิริโรจน์
ทันตแพทย์ชำนาญการ
นางสาวนันทวัน วิเชียร
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิรัฐิติกาล สมคง
นายแพทย์ชำนาญการ
นางเพ็ญพรรณ กุลฑล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางจุฑามาศ เกิดเอียง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นายวิทวัฒน์ สวัสดิสาร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางกฤติยา ศรีจำนอง
จนท.รังสีการแพทย์ชำนาญการ
นางสาวชนิตาภรณ์ ชูนาวา
นักกายภาพบำบัด
นางอรอุมา ภูธรภักดิ
โภชนาการ
นางสาวกรรณิกา รัตจักร์
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ