GOOGLE
 
ITA
promkiri hospital

MOIT1  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

  ____________________________________________________________________________________
MOIT2  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
  ____________________________________________________________________________________
MOIT3  หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 
  ____________________________________________________________________________________
MOIT4  หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
____________________________________________________________________________________
MOIT5  หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
____________________________________________________________________________________
MOIT6  ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
____________________________________________________________________________________
MOIT7  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
____________________________________________________________________________________
MOIT8  หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
____________________________________________________________________________________
MOIT9  หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาการทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
____________________________________________________________________________________
MOIT10  หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
____________________________________________________________________________________
MOIT11  หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
____________________________________________________________________________________
MOIT12  หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2565
____________________________________________________________________________________
MOIT13  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3
____________________________________________________________________________________
MOIT14  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
____________________________________________________________________________________
MOIT15  หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
____________________________________________________________________________________
MOIT16  หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
____________________________________________________________________________________
MOIT17  หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
____________________________________________________________________________________
MOIT18  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน
____________________________________________________________________________________
MOIT19  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และ มีการรวมกลุ่มในนามชมรม STTONG
____________________________________________________________________________________
MOIT20  หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรื่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
____________________________________________________________________________________
MOIT21  หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
____________________________________________________________________________________
MOIT22  หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
____________________________________________________________________________________
MOIT23  หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
____________________________________________________________________________________